Nyheter om energieffektivisering

 1. Linnéa Svanström

  Stockholms första plusenergihus

  Om två år planerar Stockholmshem för inflyttning i lägenheterna i Stockholms första plusenergihus. I mitten av maj startades bygget av sputspetsprojektet som innefattar två flerfamiljshus med 43 lägenheter i Norra Djurgårdsstaden. Stockholmshem vann Stockholms stads tävling om en markanvisning i området. Projektet vann tack vare ”ett helhetstänk för energieffektivitet och goda boendemiljöer med ett intressant och spännande arkitektoniskt uttryck” enligt tidningen Byggvärlden.

  Läs mer om projektet på Stockholmshems hemsida.

   

 2. Linnéa Svanström

  Världens viktigaste bränsle

  Noé van Hulst, Nederländernas ambassadör i OECD och ordförande IEA Governing Board, skriver om hur energieffektivisering är världens viktigaste bränsle för att nå klimatmålen i Parisavtalet. En tredjedel av världens energianvändning regleras idag av standarder och föreskrifter jämfört med bara 11 % år 2000. Han menar att flera länder har börjat upptäcka potentialen men att utvecklingen behöver gå fortare:

  ”A strong energy efficiency policy is vital to achieving the central policy goals of improving energy security and reducing CO2 emissions as well as air pollution in the most cost-effective way. More and more countries are discovering that the safest and the cleanest power plant is the one you don’t have to build thanks to higher energy efficiency.”

   

   

 3. Linnéa Svanström

  BeBo undersöker metoder för kanaltäning

  WSP har för BeBos räkning tagit fram rapporten Tätning av ventilationskanaler – Lämplighetsbeskrivning och stöddokument som betygsätter och jämför olika metoder för kanaltätning med kompositrör, metallrör och glidgjutning. I rapporten får kommersiella fastighetsägare, allmännyttan och bostadsrättsföreningar konkreta tips om val av metod och vad man bör tänka på vid en upphandling.

  Läckande ventilationskanaler innebär ett ökat energibehov i form av ökat elbehov för fläktsdrift och i form av ökat uppvärmningsbehov av läckluften. Enligt rapporten kan läckluftflöden på 35 % kräva en 250 % större fläkteffekt än om kanalerna är täta och systemet fungerar idealt. Vidare kan ett läckande ventilationssystem kräva 160 % mer värmeenergi än ett idealt ventilationssystem.

  WSP och BeBo har utvärderat de vanligaste metoderna för kanaltätning: glidgjutning, rostfria metallrör och kompositrör för renovering av följande kanaltyper:

  • Kanaler med blandade material
  • Metallrör
  • Murade kanaler
  • Betongkanaler
  • Eternitkanaler

  De parametrar som bedömdes var:

  • Låg investeringskostnad
  • God täthet
  • Möjlighet att variera kanalarea
  • Snabb och smidig installation
  • Bra beständighet/garantitid
  • Klarar skarpa kurvor/förgreningar
  • Risk för ljudbildning
  • God fästförmåga
  • Enkel demontering/återvinning

  Bäst totalbedömning får insatsrör i komposit och strax efter kom rostfria metallrör. En av de största fördelarna med kompositrör är att metoden knappt ger någon förändring i kanalarean eftersom kompositröret formar sig efter den befintliga kanalen. En klar fördel med kompositrör är att metoden även kapslar in asbestytan på eternitkanaler. Ett av EEF:s medlemsföretag, Chimneytec Skorstens & Ventilationsteknik AB deltog i studien och vd Stefan Berglund kommenterar rapporten:

  – Med lång erfarenhet inom skorstens- och ventilationsbranschen och med flertal goda exempel från kanaltätning vet vi vilka fördelar relining med kompositrör ger för att täta ventilationskanaler. Våra insatsrör i komposit, FitFire® och FitFire® Vent är de material som utvärderats i BeBos projektrapport och är referensprojekt i rapporten. FitFire® är ett modernt insatsrör i kompositmaterial som är vattenbaserat vilket är bästa miljöval i förhållande till äldre kemikaliebaserade kompositmaterial.

  I rapporten poängteras vikten av att installatören har kunskap om den metod som väljs för att resultatet ska bli bra och att det därför är viktigt som fastighetsägare att titta på referensprojekt.

   

   

 4. red

  Energikommissionens betänkande överlämnat

  Energikommissionen har i dag, den 9 januari 2017, överlämnat sitt betänkande, Kraftsamling för framtidens energi, till regeringen. Det innehåller 12 förslag och 30 bedömningar, och baseras på den ramöverenskommelse om energipolitiken som slöts mellan fem partier (S, M, MP, C och KD) den 10 juni 2016.

  – Sverige har nu goda förutsättningar för att leda omställningen av energisystemet och att förverkliga de ambitiösa målsättningarna i klimatavtalet från Paris, säger samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan som har varit Energikommissionens ordförande.

  – Ett ambitiöst mål som innebär en större chans att klara klimatutmaningen. Tekniken gör det möjligt att spara mycket mer än 50 procent. Utmaningen blir nu att göra verklighet av de åtgärdsförslag som finns, säger Lotta Bångens, vd för EEF, till VVS-Forum.

  Här kan du ladda ned betänkandet, Kraftsamling för framtidens energi, i sin helhet.

  Utredningens webbplats, energikommissionen.se, kommer att finnas kvar fram till den 30 juni 2017. Här hittar du bakgrundsrapporter samt filmer och presentationer från våra seminarier. På sou.gov.se finns energikommissionens direktiv, underlagsrapporter och betänkandet. Detta material kommer att finnas tillgängligt under många år framöver.

 5. admin

  Tävla om världens mest energismarta gatu- och industribelysning

  Den sjätte upplagan av den internationella tävlingen SEAD Global Efficiency Medal fokuserar på energieffektiv belysning inom gatubelysning och industribelysning. Fram till 12 februari har du chansen att delta i tävlingen om att vara det bästa alternativet på marknaden.

  Tävlingen delas upp i två kategorier (2) Hög- och låghöjdsarmaturer samt (2) Gatuarmaturer och avgörs i tre regioner (Europa, Indien och Nordamerika). Förutom vinnarna i varje kategori kommer alla godkända bidrag som lämnats in att bli omnämnda.

  – Genom SEAD Lighting Awards får tillverkare och importörer en drivkraft att utveckla och importera den mest energisnåla belysningen. Produkter som går betydligt längre än lagens krav. Målet är ny, innovativ teknik som snabbt når köparna och får spridning globalt säger Carl-Martin Johborg på Energimyndigheten.

  Läs mer om tävlingen och SEAD (Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative) här.

  Energimyndighetens arbete i SEAD-initiativet

  Energimyndigheten och Regeringskansliet deltar som representanter för Sverige i arbetsgrupper i det internationella initiativet Superefficient Equipment and Appliance Deployment Initiative (SEAD). Där är Sverige det drivande landet i EU för att ta fram underlag, genomföra verifikationsprovningar och genomföra prisceremonier.

 6. red

  Clean Energy for All Europeans – EU-kommissionens ”vinterpaket”

  EU-kommissionen vill att EU ska leda utvecklingen i energiomställningen, inte bara bidra till den. Därför kommer nu ett paket med åtgärder som ska flytta fram EU:s positioner. Det är här framtidens tillväxtmarknad finns, menar man. Vad gäller energieffektivisering så vill kommissionen bland annat:

  • Sätta ett mål på 30% energieffektivisering till år 2030
  • Öka renoveringstakten i byggnader
  • Förbättra produkter med hjälp av Eco-design

  Läs mer här

 7. red

  ”50% effektivare energianvändning” – fem partier överens om framtida mål!

  År 2030 ska Sverige ha 50 procent effektivare energianvändning jämfört med 2005. Det har regeringen kommit överens om med Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna.
  – Det är ett stort steg framåt att nu ha fem partier, och därmed riksdagsmajoritet, för ambitiösare politik för energieffektivisering, kommenterar EEF:s ordförande Hans Nilsson.

  Länk till överenskommelsen om effektivare energianvändning

  Överenskommelsen om 50 % effektivare energianvändningen till 2030 jämfört med 2005 är ett ”intensitetsmål” (räknat som energianvändning i förhållande till BNP) och är i linje med det som EEF har föreslagit (minst 40% med 2014 som basår).

  Det nya svenska målet är en klar ambitionshöjning i förhållande till vad som tidigare gällt och det är glädjande att det finns politiskt samförstånd över blockgränserna för att göra målet till verklighet.

  – För oss alla som arbetar med att realisera de enorma potentialer till effektivare användning som finns på marknaden, men som inte tillräckligt uppmärksammats och utnyttjats är det nya målet en bekräftelse och uppmaning, fortsätter Hans Nilsson.

  Beslutet innehåller även utveckling av sektorsstrategier i samarbete med olika branscher. Dessa samarbeten tror EEF kan vara starka verktyg för att få igång energieffektivisering med de specifika förutsättningar som gäller för varje bransch. EEF, som samlar företag som säljer energieffektivisering, vill göra det enklare att köpa energieffektivisering och tror att överenskommelsen nu kan sporra företagen till nya innovationer i både teknik och affärsmodeller.

   

 8. admin

  Sök stöd för energikartläggning

  Att genomföra en energikartläggning är första steget för att få koll på energianvändningen och är en bra utgångspunkt i det fortsatta energiarbetet.Nu kan de företag som inte omfattas av lagen om energikartläggning få ekonomiskt stöd för att genomföra en energikartläggning.

  Små och medelstora företag och organisationer kan söka stöd för att genomföra en energikartläggning. Energikartläggningsstödet är ett ekonomiskt stöd från Energimyndigheten som täcker 50 procent av kostnaden för en energikartläggning med åtgärdsförslag och tillhörande energiplan. Ett företag kan maximalt få 50 000 kronor i stöd och stödet ska sökas innan energikartläggningen påbörjas. Energikartläggningen ska uppfylla vissa kriterier för att bli godkänd men behöver inte utföras av en certifierad energikartläggare.

  Dessa företag kan söka energikartläggningsstöd

  Stödet vänder sig till små och medelstora företag med en energianvändning över 300 MWh per år. Lantbruk med minst 100 djurenheter kan få stöd, även om de har lägre energianvändning. Stödet kan sökas en gång per organisationsnummer, oavsett om det finns flera anläggningar på olika orter. Även ekonomiska föreningar, som exempelvis bostadsrättsföreningar kan söka stödet. En energikartläggare kan också ansöka om stödet för sin kunds räkning.

  ·        Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Energimyndighetens hemsida

  ·        Företag kan kontakta sitt regionala energikontor för att få hjälp före, under och efter energikartläggningen. Energikontoret kan också hjälpa till med att söka stödet.

 9. admin

  Stöd för fördjupade studier av energianvändningen

  Visade energikartläggningen på åtgärder som kräver investeringar? Vill ni eller era kunder jobba mer systematiskt med energifrågan? Vill ni utveckla befintliga tekniker och processer i verksamheten och behöver förbereda investeringar? Nu kan små och medelstora företag söka ett bidrag för att göra olika typer av studier inför en framtida investering för en lägre energianvändning i företaget.

  För att kunna söka stödet ska företaget ha genomfört en energikartläggning som motsvarar de krav som energimyndigheten ställer för att vara berättigad till energikartläggningsstöd. Små företag med färre än 50 anställda kan få stöd med högst 70 procent av den totala projektkostnaden. Medelstora företag med 50–250 anställda kan få stöd med högst 60 procent av den totala projektkostnaden.

  Bidraget får användas till att göra en djupare analys eller studie och därigenom förbereda en investering, antingen genom att finansiera internt arbete eller att köpa in till exempel extern konsult eller utrustning. Stöd för inköp av utrustning ges enbart för utrustning som krävs för att genomföra den fördjupade studien.

  Exempel på områden företag kan söka bidrag för är:

  Läs mer på Energimyndighetens hemsida.

 10. red

  Är energieffektivisering lönsamt?

  Är energieffektivisering verkligen lönsamt? Hur mycket energieffektivisering har samhället råd med? Är det samhällsekonomin eller resurstillgångarna som sätter gränsen? Det är några av de frågor som väckts när Sverige nu ska besluta om ett mål för energieffektivisering.

  – Vi har idag sänt denna skrivelse till Energikommissionen som en reaktion på att man gör ständiga analyser av det samhällsekonomiska ”gränsvärdet” för effektivisering. Vi menar att den gränsen är diffus och befinner sig i ständig förflyttning uppåt. Vi befinner oss långt under den optimala/maximala nivån och det vore viktigare att ägna sig åt att finna ut hur acceptansen för ”de lågt hängande frukterna” skall ökas, säger Hans Nilsson, ordförande i EEF.

  ”De utredningar som presenterats för Energikommissionen har en snäv och statisk bedömning av potentialen för energieffektivisering och tar bland annat inte hänsyn till den teknikutveckling vi alla ser.

  Om Sverige vill ta rollen som internationell förespråkare för energieffektivisering och dra nytta av de industriella fördelar det ger, krävs ett ambitiöst mål som är minst i nivå med det som IEA förordar”, skriver EEF i sin inlaga till Energikommissionen.

1 2 3 14