Ventilation

Ventilationssystemet i en byggnad ska föra bort lukter, fukt, gaser och partiklar. Ventilationsluften kan också tillföra värme eller kyla eller föra bort överskottsvärme. En väl genomtänkt anläggning ger möjlighet till både bra inneklimat och komfort, genom filtrering och temperering av tilluften, och god driftekonomi.

Elanvändningen för ventilation kan minskas med ca 30 % med bibehållen eller förbättrad funktion. Till detta kommer de besparingar som kan göras genom minskat behov av uppvärmning av ventilationsluften.

Läs mer om ventilation i kontors- och affärslokaler här

Effektivisering i befintliga anläggningar

Anpassning av luftflöden efter behov
Ett visst minsta luftflöde behövs för att få ett bra klimat, men ett onödigt högt luftflöde kostar pengar i form av ökade driftkostnader för fläktarna. Om luftflödet kan minskas med 20 % minskar energiåtgången med 50 %.

Förändringar i verksamheten kan innebära att luftflödet bör justeras. Beroende på typ av fläkt och om den är direktdriven eller remdriven så finns olika reglermetoder. Strypning med spjäll innebär stora förluster. Frekvensreglering är däremot ett effektivt sätt att anpassa flödet.

Rätt tilluftstemperatur
Många ventilationssystem fungerar bäst när tilluftstemperaturen är något lägre än rumstemperaturen. Funktionen sätts ur spel med för höga tilluftstemperaturer (varm luft stiger uppåt och kommer inte lokalen tillgodo). För hög tilluftstemperatur kostar också mycket energi.

Drifttider

För att minska elåtgången är det viktigt att ventilationen anpassas till behovet. Det finns flera sätt att begränsa drifttiderna och /eller flödet:

  • Tidur (slår av och på efter inställda tider)
  • Timer (ventilationen styrs manuellt t ex vid punktutsug)
  • Närvarodetektorer (Känner av när någon vistas i lokalen)
  • Anpassning av flöde efter koldioxidnivå

Rengöring och filterbyten
Om luftflödet inte är tillräckligt kan en orsak vara nedsmutsning i ventilationssystemet, framförallt i filter, värmeväxlare och intagsgaller. Från eleffektivitetssynpunkt är det bättre att rengöra systemet än att varva upp fläkten.

Värme/kyl-återvinning
Med värmeåtervinning ur ventilationsluften kan 50-80% av energikostnader för uppvärmning av tilluften sparas. Om ventilationssystemet har både från- och tilluft är det ofta mycket lönsamt att investera i värmeåtervinning. Även kyla kan återvinnas ur frånluften.

Byte av fläkt

Det kan vara mycket lönsamt att byta ut gamla fläktar mot nya med EC-motorer. Vid varvtalsreglering har dessa betydligt lägre energibehov än konventionella AC- motorer.

Effektivisering i nya anläggningar

Vid upphandling av nya ventilationssystem finns stora möjligheter till effektivisering. Ett nytt system kan fördubbla den totala verkningsgraden jämfört med ett gammalt.

Punktutsug
Punktutsug vid föroreningskällan kan vara ett sätt att minska luftflödet och samtidigt förbättra inomhusmiljön. När luftföroreningar eller värme avges koncentrerat från ett litet område är det effektivast att föra bort dem innan de hunnit spridas till lokalen.

Upphandling av ventilationssystem

Ställ krav på eleffektivitet vid upphandling med hjälp av det så kallade SFP-talet. SFP står för Specific Fan Power och anger eleffekt vid ett visst luftflöde. För nya anläggningar med från- och tilluft bör SFP vara < 1,5 kW/(m3/s).

Hög elanvändning och/eller klagomål
Hög elanvändning eller klagomål på dålig luft kan vara tecken på att det är dags för en genomgång av ventilationssystemets funktion.

Rätt tilluftstemperatur

Det är mycket vanligt med för kall tilluft vid alla typer av frånluftsventilation eftersom luften då tass in ouppvärmd. Det bästa sättet att få rätt tilluftstemperatur är att använda kontrollerad ventilation med energiåtervinning. (FTX)

Vanliga installations- och driftåtgärder

På sid 12 i denna skrift hittar du en sammanställning över installations- och driftåtgärder

I denna rapport från WSP kan du läsa om olika sätt att täta luftläckage i ventilationskanaler

Kontakta oss på EEF så hjälper vi dig att komma igång: fyll i formuläret så kontaktar vi dig.