Drift- och underhållsavtal för energieffektivisering

Genom att koppla ihop energioptimering med drift- och underhållsarbete kan man som beställare tydliggöra energifrågan i driftskedet och skapa ett långsiktigt arbete med energieffektivisering i det dagliga arbetet med byggnaden/verksamheten. Arbetet kan innefatta både drift- och underhållsservice, trimning och justering av befintliga system och utbyte av komponenter.
Till skillnad från energioptimering ingår inte nödvändigtvis någon energianalys för att följa upp genomförda åtgärder som en del i tjänsten. Leverantören tar inte heller någon ekonomisk risk eftersom tjänsten inte garanterar någon specifik energibesparing eller energinytta. Det finns leverantörer som erbjuder en garanterad energibesparing kopplat till drift och underhållsentreprenad.

Medlemmar inom Drift- och underhållsavtal för energieffektivisering:

Som karta
Som lista
Företag Info Verksamhet Adress