Yttranden och remisser – EEF

Här har vi samlat de yttranden och remisser som EEF bidragit med.

Remiss Miljölbyggnad 3.0 EEF

EEF remissvar NNE feb 2017

Synpunkter på rev av EED och EPBD jan 2017ver 2 Jan 2017

Förslag till strategi för ökad användning av solel. Remissvar från EEF. Jan 2017

Boverkets föreskrifter och allmänna råd om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla hyresbostäder och bostäder för studerande. Remissvar från EEF. Okt 2016

Förslag till nya och ändrade föreskrifter och allmänna råd om energi och utsläpp från fastbränsleeldning, dnr: 1694/2016. Remissvar från EEF. Aug 2016

Föreskrift stöd till renovering och energieffektivisering. Remissvar från EEF. Aug 2016

Förslag till förordning om stöd till renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden. Remissvar från EEF. Maj 2016

Energiskatt på el. Remissvar från EEF. Januari 2016

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande – remissvar från EEF. Oktober 2015

Förslag_NNE_2015_EEF. EEF:s remissvar – Förslag till svensk tillämpning av näranollenergibyggnader. Augusti 2015 till Miljö- och energidepartementet

EKR_EEF_2015. EEF:s remissvar avseende översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen. Augusti 2015 till Miljö- och energidepartementet

Förslag till föreskrift om statligt stöd till energikartläggning. Remissvar maj 2015 från EEF till Energimyndigheten

Renovera energieffektivt – EEF:s remissvar Renoveringar av byggnader har av EU pekats ut som särskilt viktiga för det arbete som syftar till att minska energianvändningen och skapa förutsättningar för klimatarbetet. I sitt remissvar till förslaget till nationell strategi för energieffektiviserande renovering av byggnader, skriver EEF. Feb 2014

EEF:s remissvar på EED, Energieffektiviseringsdirektivet  I sitt remissvar till Energieffektiviseringsdirektivet, som ska implementeras nästa år, för EEF fram flera argument för energieffektivisering. Sept 2013
Övriga nyheter om EED hittar du här.

Energitjänster bör få krav på innehåll och metod Energitjänster är ett växande affärsområde inom energieffektivisering. Men energitjänster är ett relativt vildvuxet begrepp och borde få ett mer tydligt innehållskrav,  skriver EEF. Dec 2012

Ändringar i energideklarationer – EEF:s remissvar EEF välkomnar förslaget på ny sammanfattning av energideklarationen inklusive de nya energiklasserna. Dec2012

BBR – ändringar i hushållningsavsnittet  BBR_andringar_Energihushallningsavsnittet

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier för belysning  Miljostyrningsradets_upphandlingskriterier_belysning

Yttrande till Energieffektiviseringsutredningen  Yttrande_Energieffektiviseringsutredningen

Remissvar till förslaget avseende genomförande av det omarbetade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda  naringsdep_nne_2012