Driftkonsult

Energieffektiv drift innebär att installationerna i din byggnad/anläggning levererar bästa möjliga inomhusmiljö till så låg energianvändning som möjligt. Oavsett om ni sköter drift- och underhåll med egen eller upphandlad personal, måste de ha kunskap i energieffektiv drift (ibland kallad energioptimering). Ofta finns en besparingspotential på 10-30 % i minskad energianvändning bara genom att se till att befintliga system används som de borde, utan några som helst investeringar.

Om ni har drift i egen regi kan en driftkonsult upphandlas. Driftkonsulten, går igenom samtliga system tillsammans med er egna driftpersonal. Energieffektiv drift handlar om att anpassa värme, kyla, ventilation, belysning m.m. efter era boendes/anställdas och byggnadens/anläggningens behov. Exempel på åtgärder är inställning av rätt drifttider, temperaturer, luftflöden m.m. efter behov och årstid. Denna genomgång blir därmed enbra utbildning för personalen. Ofta blir utbildningen självfinansierad eller direkt lönsam genom att energibesparingen bekostar driftkonsulten. ”Goda råd kostar men är lönsamma…”.

Om drift- och underhåll/teknisk förvaltning är utlagd på en extern part bör ni ställa krav på deras kunskap och agerande för att säkerställa energieffektiv drift. För att hitta samarbetspartners, Gå till Drift- och underhållsavtal.