Vad innebär auktorisationen

För att säkerställa att energitjänster och energieffektiva produkter levereras med hög kvalitet avseende teknik och kundanpassning har EEF tagit fram en auktorisation på företagsnivå. Auktorisationen har tagits fram i samråd med beställare i branschen. Syftet är att öka förtroendet för energieffektivisering och att möjliggöra fler och mer lyckade energieffektiviseringsprojekt.

Eftersom energieffektivisering är brett och innehållsrikt har auktorisationen delats upp i olika produkt- och tjänsteområden som lanseras allteftersom. Sedan november 2017 finns auktorisation inom energikartläggning, nästa område är tryckluft.

Auktorisationen är uppbyggd av en uppförandekod, checklistor för varje produkt- eller tjänsteområde och en redovisning av kompetens och beroendeställning hos det auktoriserade företaget.  Till auktorisationen finns också en nämnd kopplad som säkerställer kvaliteten i systemet.

Om företaget inte uppfyller kraven i auktorisationen kan det anmälas och företaget kan då få en varning eller bli av med sin auktorisation. EEF utför slumpvisa kontroller årligen för att följa upp efterlevnad av kraven i uppförandekoden.    

Gällande dokument

Nedan finns gällande dokument att ladda hem.

Företagets redovisning av kompetens och beroendeställning sker i ansökningsformuläret och informationen finns lagrad hos EEF:s kansli.  

Nämnden

För att säkerställa hög kvalitet på auktorisationen finns en nämnd tillsatt. Nämnden består av personer med erfarenhet och kompetens från energieffektivisering och som har högt anseende i branschen. Tillsammans täcker Nämndens ledamöter in tekniska, affärsmässiga och juridiska aspekter på energieffektivisering. Vidare representerar Nämnden fastighets- och industrisektorn samt privat och offentlig verksamhet. Nämndens ledamöter utses av EEF:s styrelse på en period av 2 år, med möjlighet till flera omval på 1 eller 2 år.

Nämndens uppgift är att tolka och ge förslag till förbättringar av auktorisationen samt att döma i tvister där auktoriserade företag ifrågasätts. Det är dock EEF:s styrelse som äger auktorisationen och beslutar om auktorisation av företag och förändringar i auktorisationen.

3 frågor till Susanne Lindqvist – Varför har du engagerat dig i nämnden?

För att jag tycker att det är ett mycket intressant område och för att jag tror att en auktorisation skulle leda till högre trovärdighet inom branschen. När jag i min yrkesroll tagit emot offerter har jag ibland funderat över hur jag som beställare ska kunna känna mig trygg i att företaget som lämnat offerten har tillräcklig kompetens. Även om referenser alltid lämnas så säger det ingenting om slutresultatet blev bra eller ej.

– Vad kan man som beställare förvänta sig av ett auktoriserat företag inom energikartläggning?

En beställare kan förvänta sig att det auktoriserade företaget har den kompetens som krävs för att genomföra en energikartläggning som leder till att relevanta förslag om energieffektivisering lämnas till beställaren.

– Vilken nytta hoppas du att auktorisationen ska skapa i branschen?

Jag hoppas att det kommer att underlätta för beställaren att göra sina utvärderingar av leverantören. Jag hoppas också att auktorisationen leder till en högre kvalitet på energikartläggningar och de förslag som lämnas till beställaren.

 

Bli auktoriserat företag

Auktorisationen utfärdas till företag som säljer energieffektiviserande produkter eller tjänster och som följer bestämmelserna som gäller. Läs igenom dokumenten under avsnittet Vad innebär auktorisationen. Uppfyller ni uppförandekoden kan ni välja att ansöka om auktorisation för ett eller flera produkt- eller tjänsteområden. Ni avgör själva om hela eller delar/filialer av bolaget ska auktoriseras. För att ni ska kunna ansöka om auktorisation krävs medlemskap i EEF. Än så länge finns möjlighet att välja området energikartläggning. Nästa teknikområde som lanseras är tryckluft. När ansökan har behandlats hos EEF:s kansli bjuds ni in till ett utbildningstillfälle. Ni kan delta på plats i Stockholm eller på distans via Skype. Minst en representant från företaget ska delta. Efter genomförd utbildning får deltagarna ett personligt diplom och en plakett. Ni får också tillgång till logotyperna som ni med fördel kan använda i er marknadsföring.  

Gällande avgifter

Ansökningsformulär

Genom att fylla i detta formulär ansöker ditt företag om att auktorisera sig enligt EEF:s auktorisation för leverantörer av energieffektivisering. Innan du fyller i formuläret ska du läsa uppförandekoden.

Ansök om auktorisation

Auktoriserade medlemsföretag

Logotype

Enbart auktoriserade företag har rätt att använda de två logotyperna nedan.