Debatt: Ta fram en energifärdplan

Linda Burenius Magnusson, ordförande i 100% förnybart, uppmanar energi- och samordningsminister Ibrahim Baylan att låta Energimyndigheten ta fram en färdplan för energisektorn som kan visa vägen för hur Sverige ska uppfylla satta energi- och klimatmål.

Debattartikeln är publicerad i Aktuell Hållbarhet 7 mars 2018.

Två år har snart gått sedan lättnadens suck ljöd över Energisverige när fem partier kom överens om Sveriges långsiktiga energipolitik – att senast 2040 ha ett elsystem baserat på 100% förnybara energikällor och att år 2030 ha 50 procent effektivare energianvändning.

Sedan dess har såväl politiken som branschen börjat leverera enligt överenskommelsen. Ett förlängt elcertifikatsystem är på plats och Energimyndigheten arbetar nu med sektorsstrategier som äntligen ska sätta fart på energieffektiviseringen. Sverige är på god väg att få minst en fabrik för storskalig batteriproduktion och det är en världssensation att flera svenska industribolag satsar på utveckling av koldioxidfri tillverkning med hjälp av förnybar energi. Kort sagt – när riktningen blev tydlig, började energisektorns aktörer att röra på sig!

Men i takt med att alltfler sektorer övergår till eldrift som strategi för utsläppsminskning, ökar också behovet av att säkerställa att det förnybara elsystemets utbyggnad och energieffektiviseringen håller det tempo som krävs.

Samtidigt är omställningstakten redan idag alltför långsam i förhållande till både de klimatmål riksdagen beslutet om och utvecklingen av klimatutsläppen. Enligt SCB:s senaste kvartalsrapport ökade Sverige sina totala klimatutsläpp under tredje kvartalet 2017 i jämförelse med samma period 2016 – i el-, gas- och värmesektorn ökade utsläppen med över 19 procent!

För att undvika att Sverige missar både klimat- och förnybarhetsmål anser vi att energiminister Ibrahim Baylan bör ge Energimyndigheten uppdraget att konkretisera den övergripande energipolitiken i en färdplan. Om energiöverenskommelsen formulerade målen och de bärande strategierna, ska färdplanen utgöra en karta för implementering och prioritering av åtgärder.

En viktig del av färdplanen är att identifiera och undanröja de hinder som gör omställningen såväl onödigt svår som långsam och kostsam. Här finns flera lågt hängande frukter att skörda. Både i det storskaliga och det småskaliga perspektivet.

Hindren för vindkraftens utbyggnad är vare sig nya eller okända, men i stor utsträckning ännu oadresserade. Tillståndsprocesserna har blivit orimligt långa, med följden att utveckling av nya projekt helt har stannat av. I tillståndsprocessen väger vindkraftens nytta ur klimat- och miljöperspektiv lätt i förhållande till dess lokala effekter. Det kommunala vetot gör vidare processerna rättsosäkra. Obalansen i styrkeförhållandet mellan projektör och nätbolag har i flera fall lett till att tillstånd löpt ut innan nätkoncession erhållits. Bristande tillgång till arbetskraft med rätt kompetens blir dessutom alltmer akut. Listan kan göras lång.

Även energieffektivisering omgärdas av höga barriärer. Den lönsamma potentialen är omfattande, men både tydliga mål och incitament saknas. Krångliga processer, oklar ansvarsfördelning och bristande kommunikation från olika myndigheter och aktörer resulterar i att energieffektivisering inte görs i den utsträckning den skulle kunna göras.

Exemplen på kontraproduktiva regler och regleringar är förstås mångfaldigt fler. Eftersom den nödvändiga omställningen är tillräckligt utmanande även utan dessa onödiga hinder, är det helt centralt att Energimyndigheten ges uppdraget att skapa en färdplan som tydligt styr mot de mål som inte ligger längre bort än ett decennium.

Linda Burenius Magnusson, ordförande 100% förnybart

 

EEF

12 mar 2018

Senaste inläggen

16 maj 2019

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Läs mer
29 apr 2019

Europas energi- och klimatplaner behöver inriktas mot Parisavtalet

"Time to pick up the pace!” Detta är huvudbudskapet i rapporten som gavs ut den 15:e april av CAN Europe. Rapporten samlar synpunkter från nationella intressenter angående nationella energi- och klimatplaner (National Energy and Climate Plans, NECP) i 24 olika EU-länder...

Läs mer

Aktiviteter med EEF

2019-05-09

Frukostseminarie: ”Spara 30% utan investeringar” (teknisk förvaltning), Fastighetsägarna Stockholm

2019-05-16

Energifrukost för industriföretag i Karlskoga

2019-05-21

Frukostseminarie: Minskad energikostnad för tappvarmvatten, Fastighetsägarna Norrköping

Läs mer