Klimatskal

Ett bra och energieffektivt klimatskal är det första steget mot en energismart byggnad. I klimatskalet ingår allt som angränsar mot den yttre omgivningen: ytterväggar, golv/grund, tak, fönster och dörrar. Klimatskalets skick har direkt påverkan på byggnadens uppvärmningsbehov.

Det finns flera sätt att förbättra en byggnads klimatskal. Här tar vi upp isolering av vind, ytterväggar och grund, tätning av hela byggnaden samt byte av fönster och ytterdörrar.

Isolering av vind

Isolering av vindsbjälklaget är oftast en mycket kostnadseffektiv åtgärd. Isolering av vinden ger även bättre inomhusmiljö på det översta planet i byggnaden. En byggnad med många våningar ger procentuellt mindre i energibesparing men lönsamheten är i princip lika god oavsett antalet våningar.

Normalt sprutas lösull ut på vinden till en tjocklek av ca 0,5 meter. Det är viktigt att anlita en entreprenör som tar ansvar för hela utförandet så att inte oönskade effekter uppstår, som till exempel mögel. Vid isolering av vindsbjälklaget är det viktigaste att inte varm fuktig luft kommer upp på vinden och kondenserar. Detta motverkas genom så kallad diffusionstätning mot uppvärmda utrymmen. Samtliga genomföringar (kanaler, rör m.m.) måste tätas noggrant. Likaså dörrar eller luckor upp till vinden.

Efter isolering blir vindsutrymmet kallare och det finns två skolor kring hur mycket utrymmet behöver ventileras. EEF rekommenderar att vinden ska ventileras så lite som möjligt men inte täppas till helt. Det gäller att det blir en tillräcklig luftomsättning, men inte så stor att ny, fuktig och ouppvärmd uteluft kommer in och kondenserar. Rådgör gärna med några entreprenörer innan isoleringen och upphandlingen genomförs.

Isolering ytterväggar och grund

Isolering av ytterväggar och grund går sällan att räkna hem enbart på minskad energikostnad. Energibesparing är ca 10-30 %. Däremot om fasaden ändå behöver bytas eller putsas om är det ofta lönsamt att lägga en merkostnad för att tilläggsisolera. Ställningarna är redan på plats och entreprenören ”ska ändå dit”. Ställ som krav i upphandlingen att få option på tilläggsisolering. Låt entreprenören föreslå metod, material och tjocklek, om du inte har särskilda krav. I beslutet bör du även väga in att inomhusklimatet blir bättre efter en tilläggsisolering. Kalla ytterväggar och golv mot yttervägg blir blott ett kallt minne…

En nackdel kan vara att fönsternischer blir djupare vid en tilläggsisolering, men det vägs oftast upp av alla andra fördelar. Ett kostnadseffektivt sätt att avgöra behovet av tilläggsisolering är värmefotografering (termografering) av fasaden, se företag under Konsultstöd övrigt.

Om grunden av olika skäl behöver åtgärdas och därmed ska friläggas, passa då på att isolera utsidan ordentligt. Merkostnaden är marginell och ger möjlighet att utnyttja utrymmet innanför till vad du önskar, utan obehagligt kallras. Isolering av källarens insida är alltid riskfyllt med hänsyn till fuktproblem och bör undvikas.

Tätning/drevning

En otät byggnad ger dåligt inomhusklimat när det blåser men även vindstilla vinterdagar. Äldre träbyggnader är normalt mera otäta än murade byggnader. Uppmätning av en byggnads täthet och därefter anlita en byggnadssnickare eller motsvarande som systematiskt går igenom klimatskalet (väggar/fönster/dörrar) och tätar bakom lister och karmar är ofta en kostnadseffektiv åtgärd som även ger bättre komfort.

Minimikrav på täthet vid renovering finns t ex från Bebo (bostäder, <0,4 l/s*m2) och  Belok (lokaler, < 0,3 l/s*m2) och i passivhus (se t ex nollhus.se, <0,3 l/s*m2). Standarden för mätning av täthet är SS-EN 13829.

Fönster och dörrar/portar

Fönster står ofta för upp till ca 30 % av energiförlusterna från en byggnad och ger ofta ett sämre inomhusklimat. Väl ”isolerade” fönster ger, förutom reducerad energikostnad, att hyresgästerna inte blir besvärade av kallras.

Att byta friska fönster till nya energieffektiva är sällan kostnadseffektivt, om du bara räknar i minskad energikostnad. Andra åtgärder kan då vara lämpliga på dina ofta fina fönster som ofta kan halvera förlusterna, i stort sett bibehålla utseendet och förbättra inomhusmiljön. Glöm inte att se över tätningslisterna.

Dörrar/portar står för en ganska liten del av värmeförlusterna och det är sällan kostnadseffektivt att byta av bara energiskäl. Däremot bör du se till att de tätas så gott det går samt har ordentliga borstlister nedtill. Portar, och butiksdörrar, bör styras så de inte står öppna onödigt länge.

Om du byter fönster eller dörrar/portar bör de ha ett U-värde lägre än ca 0,9 W/m2*K. Se till att upphandlingen omfattar efterkontroll med hjälp av värmekamera.