Utredningar och dokument

Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring

Den 29 juni 2017 tog regeringen beslut om att tillsätta en särskild utredare med uppgift att identifiera hinder för energieffektivisering, introduktion av småskalig elproduktion, energilager, samt en ökad elektrifiering av transportsektorn. Utredningen ska lyfta fram de mindre aktörernas förutsättningar att aktiveras mer på dessa marknader, i den utsträckning det kan bidra till samhälleliga mål. I uppdraget ingår även att identifiera åtgärder som på marknadsmässig grund kan stimulera teknikutvecklingen och utvecklingen av nya tjänster inom småskalig elproduktion och energieffektivisering, exempelvis vita certifikat (kvotpliktssystem för energieffektivisering).

I oktober 2018 överlämnade utredningen sitt slutbetänkande: Utredningen om mindre aktörer i ett energilandskap i förändring – förslag med effekt SOU 2018:76

I februari 2018 lämnades ett delbetänkade: Mindre aktörer i energilandskapet – Genomgång av nuläget SOU 2018:15


Utredning från Energimyndigheten: ER 201511 Aspekter på vita certifikat