Bostadsrättsförening

Vill din bostadsrättsförening se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera nu när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader från dag 1 och ännu lägre kostnader när investeringen är betald! Mer info här!

Lägre driftkostnader ger bättre ekonomi för föreningen vilket ger högre värdering vid försäljning av bostadsrätterna

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Energieffektivisering kan samtidigt skapa ett gott inomhusklimat!

Ni blir mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi!

Ni blir mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna, även om dessa normalt fungerar bra.

Hur kan ni gå tillväga?

Att genomföra energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här bör ni genomföra en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Har ni redan en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag. Mera info om energikartläggningar och bra konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Mätning och visualisering

I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då behöver ett antal extra energimätare installeras. Med så kallad visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden i telefonen eller på en hemsida eller liknande. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten bör övervägas i samband med att en mätarinstallatör upphandlas. Mera info om mätning mm samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Beteendeförändringar gör skillnad

Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Detta är inte lätt men gör vad ni kan och ha gärna med argumentet minskning av miljö- och klimatpåverkan.

Vikten av kunnig driftpersonal

En korrekt skötsel/drift av de tekniska systemen kan också spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Den tekniska förvaltare ni anlitar måste därför ha även energikompetens. Mera info, förslag till kompletterande avtal samt bra leverantörer av drift- och underhållsavtal och med energikompetens hittar du här.

Planera vem som gör vad

Sedan bör ni ta ställning till när ni lämpligen utför dessa åtgärder och hur mycket jobb ni kan och hinner utföra själva. Det är lämpligt att åtgärder som sprids ut över tiden läggs in i er underhållsplan. Även den ekonomiska planen bör omfatta energieffektiviseringsåtgärder. Om ni vill få hjälp med upprättandet eller att revidera dessa dokument finnskonsulter som kan hjälpa till här.

Ibland behövs en arkitekt

Om byggnaden har höga arkitektoniska värden och/eller ni själva har krav på utformningen kan ni anlita en arkitekt som är inriktad på energiåtgärder som ger tips eller hjälp vid utformningen av t ex fönster eller andra känsliga delar.

Att handla upp och genomföra åtgärder

När ni sedan ska handla upp installatörer för de åtgärder ni vill göra kan ni välja på att projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen av installatörerna. Om flera installatörer handlas upp och ska utföra många åtgärder då rekommenderar vi att ni tar hjälp. Mera info om energiprojektledare och bra sådana hittar ni här.