Bostadsrättsförening

Vill din bostadsrättsförening se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera nu när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader från dag 1 och ännu lägre kostnader när investeringen är betald! Mer info här!

Lägre driftkostnader ger bättre ekonomi för föreningen vilket ger högre värdering vid försäljning av bostadsrätterna

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Energieffektivisering kan samtidigt skapa ett gott inomhusklimat!

Ni blir mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi!

Ni blir mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna, även om dessa normalt fungerar bra.

Hur kan ni gå tillväga?

Att genomföra energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här bör ni genomföra en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Har ni redan en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag. Mera info om energikartläggningar och bra konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Mätning och visualisering

I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då behöver ett antal extra energimätare installeras. Med så kallad visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden i telefonen eller på en hemsida eller liknande. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten bör övervägas i samband med att en mätarinstallatör upphandlas. Mera info om mätning mm samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Beteendeförändringar gör skillnad

Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Detta är inte lätt men gör vad ni kan och ha gärna med argumentet minskning av miljö- och klimatpåverkan.

Vikten av kunnig driftpersonal

En korrekt skötsel/drift av de tekniska systemen kan också spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Den tekniska förvaltare ni anlitar måste därför ha även energikompetens. Mera info, förslag till kompletterande avtal samt bra leverantörer av drift- och underhållsavtal och med energikompetens hittar du här.

Planera vem som gör vad

Sedan bör ni ta ställning till när ni lämpligen utför dessa åtgärder och hur mycket jobb ni kan och hinner utföra själva. Det är lämpligt att åtgärder som sprids ut över tiden läggs in i er underhållsplan. Även den ekonomiska planen bör omfatta energieffektiviseringsåtgärder. Om ni vill få hjälp med upprättandet eller att revidera dessa dokument finnskonsulter som kan hjälpa till här.

Ibland behövs en arkitekt

Om byggnaden har höga arkitektoniska värden och/eller ni själva har krav på utformningen kan ni anlita en arkitekt som är inriktad på energiåtgärder som ger tips eller hjälp vid utformningen av t ex fönster eller andra känsliga delar.

Att handla upp och genomföra åtgärder

När ni sedan ska handla upp installatörer för de åtgärder ni vill göra kan ni välja på att projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen av installatörerna. Om flera installatörer handlas upp och ska utföra många åtgärder då rekommenderar vi att ni tar hjälp. Mera info om energiprojektledare och bra sådana hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering

Nedanstående är en ”topp 10 lista” på de åtgärder som genomsnittligt ger störst besparing och samtidigt normalt är lönsamma. Ingen rangordning nedan förutom att isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärderna på de tekniska systemen. När nedanstående är gjort, inkl förslagen i energikartläggningen, först då bör bättre energitillförsel övervägas, till exempel solel, solvärme, biopanna, fjärrvärme, värmepump.

 • Isolering av vindsbjälklaget.
 • Byte eller förbättring av fönster (med detta avses att befintliga fönster behålls med att en extra ruta eller energifilm monteras).
 • Isolering av rör och kanaler, så kallad teknisk isolering. Mera info här.
 • Utbyte dåliga termostatventiler och injustering värmesystemet.
 • Energieffektivare ventilationssystem. Här finns många olika vägar att gå beroende på hur befintligt system är utformat och byggnadens möjligheter.
 • Installation av vattensparutrustning.
 • Uppgradering till en energieffektiv tvättstuga.
 • Byte till energieffektiva pumpar och styrning av dessa.
 • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning. Obs! När detta handlas upp så ta tillfället i akt att erbjuda de boende att elektrikern samtidigt åtgärdar respektive lägenhet för de som vill beställa detta.
 • Installation av ett styr- och övervakningssystem.

Vägledning för att handla upp åtgärder

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen i din bostadsrättsförening, och har fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning eller på annat sätt. Syftet är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna.

Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se gärna vår ordlista!

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupper Bebo (bostäder) och Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar. Om du har gjort en energikartläggning kan du kan även be den konsulten att hjälpa dig att ställa rätt krav.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du här:

 • Under fliken ”Hitta företag
 • Genom kontakter via andra brf:er
 • Genom kontakter via er tekniska förvaltare

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav.

Efterfråga gärna ABT redan i offertförfrågan (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget).

Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna nedan:

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun, ert lokala energikontor eller den konsult som gjorde er energikartläggning. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering använd gärna EEF’s anbudsutvärdering.

5. Skriv kontrakt

Ett kontrakt (avtal) skrivs sedan med den leverantör ni har valt. Var noga med att hänvisa till ABT i kontraktet (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget). Du kan också använda ett standardkontrakt, det är en extra säkerhet för er om det skulle uppstå frågor i projektet, använd vår gärna vår mall för detta.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöva ske under projektets gång. Se till att samtliga beslut om ändringar, eller annat ni kommer överens om med entreprenören även görs i skrift, till exempel i ett mail. Tydliggör då också om någon kostnad eller något avdrag utgår.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.