Flerbostadshusägare

Vill du som fastighetsägare se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er ett ökat driftnetto! Mer info här!

Lägre driftkostnader kan ge fastigheten ett ökat värde på marknaden.

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Bättre inomhusmiljö om åtgärderna utförs rätt.

Mindre påverkan vid framtida prishöjningar på energi.

Mindre känslighet vid avbrott i energileveranserna, även om dessa normalt fungerar bra.

Hur kan ni gå tillväga?

Energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma (inkl en kostnadsuppskattning av respektive). Här bör ni genomföra en energikartläggning. Denna kan även användas som underlag till energideklarationen. Har ni redan en bra och relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder duger den troligen som underlag. Mera info om energikartläggningar och bra konsulter som genomför dessa hittar du här.

Energistatistik

I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då behöver ett antal extra energimätare installeras. Med en bra visualisering kan ni även följa förbrukningen över tiden på era datorer/telefonerna. Även ett system för mätning av temperaturen i alla lägenheterna bör övervägas. Detta ger underlag till den verkliga komforten i lägenheterna. Även ett system för mätning/debitering av tappvarmvatten bör övervägas i samband med att en mätarinstallatör upphandlas. Mera info om mätning mm samt bra leverantörer/installatörer hittar du här.

Beteende

Ett energieffektivt beteende av alla i huset är också viktigt för att reducera energianvändningen. Detta är inte lätt men gör vad ni kan och ha gärna med argumentet minskning av miljö- och klimatpåverkan.

Teknisk förvaltning

En korrekt skötsel/drift av de tekniska systemen sparar mycket energi, ofta 20-40%, utan att några större investeringar behöver göras. Se till att er tekniska driftpersonal, eller den tekniska förvaltare ni anlitar, även har energikompetens. Mera info, förslag till kompletterande avtal samt bra tekniska förvaltare med energikompetens hittar du här.

Arkitektur

Om byggnaden har höga arkitektoniska värden och/eller ni själva har krav på utformningen kan du anlita en arkitekt som är inriktad på energiåtgärder. Hen ger tips eller hjälp vid utformningen av t ex fönster eller andra känsliga delar. Bra sådana hittar du här.

Projektleda åtgärderna

Upphandling av åtgärder kan göras uppdelat eller i paket. Ni bör även fundera på om kan ni vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Mera info om energiprojektledare hittar ni här. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Projektering

Åtgärder i energikartläggningen är (ofta) översiktligt beskrivna. En tydligare beskrivning och specifikation kan behöva göras innan ni kan gå vidare (en projektering). Då beräknas och dimensioneras hur respektive åtgärd ska genomföras. Projekteringen kan utföras av en konsult eller av entreprenören som ni anlitar. Det är viktig att ni ställer krav på funktion och energi i detta skede. Konsulter som kan hjälpa till med projektering hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering

Nedanstående är en ”topp 10 lista” på de åtgärder som genomsnittligt ger störst besparing och samtidigt normalt är lönsamma. Ingen rangordning nedan förutom att isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärderna på de tekniska systemen. När nedanstående är gjort, inkl förslagen i energikartläggningen, först då bör bättre energitillförsel övervägas, t ex solel, solvärme, biopanna, fjärrvärme, värmepump.

 • Isolering av vindsbjälklaget.
 • ”Isolering” av fönster. Med detta avses att befintliga fönster behålls med att en extra ruta eller energifilm monteras.
 • Isolering av rör och kanaler, s k teknisk isolering.
 • Utbyte dåliga termostatventiler och injustering värmesystemet.
 • Energieffektivare ventilationssystem. Här finns många olika vägar att gå beroende på hur befintligt system är utformat och byggnadens möjligheter.
 • Installation av vattensparutrustning.
 • Uppgradera till en energieffektiv tvättstuga.
 • Byte till energieffektiva pumpar och styrning av dessa.
 • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning. Obs! När detta handlas upp så ta tillfället i akt att erbjuda de boende att elektrikern samtidigt åtgärdar respektive lägenhet för de som vill beställa detta.
 • Installation av ett styr- och övervakningssystem.
 • Byte/uppgradering av din gamla fjärrvärmecentral. Denna åtgärd sparar främst pengar.

Vägledning för att handla upp åtgärder

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen i ditt fastighetsbestånd och har fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning eller på annat sätt. Syftet är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna. Vägledningen är i huvudsak gjord för dig som inte gör upphandlingar så ofta och inte har egna förfrågningsmallar. 

Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se gärna vår ordlista!

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupper Bebo (bostäder) och Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar. Mera information här.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du exempelvis via:

 • www.eef.se under ”Hitta företag”
 • andra fastighetsbolag
 • era lokala nätverk
 • tips från er externa tekniska förvaltare

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från gärna tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav. Efterfråga gärna ABT redan i offertförfrågan (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget).

Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna nedan:

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun (om ni är litet eller medelstort företag) eller fråga om ert lokala energikontor kan hjälpa till. Läs mer på Energikontorens hemsida. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering, använd gärna EEF’s anbudsvärdering.

5. Skriv kontrakt

Ett kontrakt (avtal) skrivs sedan med den leverantör ni har valt. Var noga med att hänvisa till ABT i kontraktet (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget). Du kan också använda ett standardkontrakt, det är en extra säkerhet för er om det skulle uppstå frågor i projektet, använd vår gärna vår mall för detta. Mera information här.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöva ske under projektets gång. Se till att samtliga beslut om ändringar, eller annat ni kommer överens om med entreprenören även görs i skrift, till exempel i ett mail. Tydliggör då också om någon kostnad eller något avdrag utgår.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.