Industriföretag

Vill ni som industriföretag se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

 

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader från dag 1 och ännu lägre kostnader när investeringen är betald. Mer info här!

Lägre driftkostnader ger ökat rörelseresultat och därmed bättre ekonomi.

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Arbetsmiljön kan förbättras om energiåtgärderna utförs rätt.

Ökad medvetenhet om energikostnader. Tips: Se över ert effektabonnemang och undersök om ni kan säkra ned och få lägre fasta kostnader!

Hur kan ni gå tillväga?

Strategisk fråga

Om ni har höga energikostnader bör energieffektivisering redan idag vara en strategisk fråga för er. I ledningsgruppen bör då frågan lyftas och vara en ständig punkt på agendan vid ledningsmöten. För att ni ska lyckas arbeta kontinuerligt och strategisk med energi- och miljöfrågor kan ett ledningssystem vara en bra väg framåt. Ta gärna hjälp av en konsult.

Energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka energiåtgärder som är möjliga och lönsamma för att effektivisera. Detta tar ni enklast reda på genom att göra en energikartläggning. Mer info om energikartläggningar och konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Nattvandring

Gör en ”nattvandring”. I många företag har det visat sig värdefullt att undersöka vad som är igång utanför arbetstid. Ni kan upptäcka maskiner som går på tomgång, tända utrymmen, datorer som står påslagna eller kompressorer till tryckluft som går dygnet runt eller fläktar och pumpar som går för fullt, osv.

Energistatistik

I många fall behövs bättre uppdelad energistatistik på olika system eller byggnader för att ni ska få tillräckligt med underlag. Då kan ett antal extra energimätare behöva installeras. Konsulten som genomför energikartläggningen kan ge förslag på vilka mätare som behövs. Mer info om mätning samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Upphandling av energiåtgärder

Upphandling av energiåtgärder kan göras uppdelat eller i paket. NI bör även fundera på om ni kan och vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Gå till Projektledare energiprojekt. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Driftoptimering

En korrekt skötsel och drift av stödprocesserna kan spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Oavsett om ni sköter driften själva eller upphandlar den tjänsten bör driftpersonalen ha energikompetens. Mer info och konsulter inom drift- och underhåll hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering i industrin

Nedanstående är en lista på de åtgärder som normalt är lönsamma och smarta att genomföra. Åtgärderna har ingen inbördes rangordning.

  • Automations- och transmissionslösningar
  • Byte och behovsstyrning av elmotorer, pumpar, fläktar
  • Optimering av tryckluftssystem
  • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning
  • Energieffektivare ventilationssystem
  • Installation av styr- och övervakningssystem

Vägledning för industriföretag

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen på din fastighet, i din byggnad och i dina stödprocesser. Du har också redan fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning eller på annat sätt. Syftet är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna. Vägledningen är i huvudsak gjord för dig som inte gör upphandlingar så ofta och inte har egna förfrågningsmallar. 

Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se bilaga Ordlista.

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupp Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar i lokalfastigheter. Mera information här.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du exempelvis via:

  • www.eef.se under ”Hitta företag”
  • andra lokala/regionala industriföretag med liknande verksamhet
  • andra fastighetsbolag med liknande lokaler
  • era lokala nätverk

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från gärna tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna AnbudsförfråganTeknisk beskrivning och Formulär till anbud.

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun (om ni är litet eller medelstort företag) eller fråga om ert lokala energikontor kan hjälpa till, se http://energikontorensverige.se/regionala-kontor/ . Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering, se bilaga Anbudsutvärdering.

5. Skriv kontrakt

Var noga med att upprätta ett kontrakt/avtal med den leverantör ni har valt. Ett standardkontrakt som hänvisar till branschpraxis är en säkerhet för er om det skulle uppstå frågor/tvister i projektet. Mera information här.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöver ske under projektets gång.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.