Industriföretag

Vill ni som industriföretag se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

 

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader från dag 1 och ännu lägre kostnader när investeringen är betald. Mer info här!

Lägre driftkostnader ger ökat rörelseresultat och därmed bättre ekonomi.

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Arbetsmiljön kan förbättras om energiåtgärderna utförs rätt.

Ökad medvetenhet om energikostnader. Tips: Se över ert effektabonnemang och undersök om ni kan säkra ned och få lägre fasta kostnader!

Hur kan ni gå tillväga?

Strategisk fråga

Om ni har höga energikostnader bör energieffektivisering redan idag vara en strategisk fråga för er. I ledningsgruppen bör då frågan lyftas och vara en ständig punkt på agendan vid ledningsmöten. För att ni ska lyckas arbeta kontinuerligt och strategisk med energi- och miljöfrågor kan ett ledningssystem vara en bra väg framåt. Ta gärna hjälp av en konsult.

Energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka energiåtgärder som är möjliga och lönsamma för att effektivisera. Detta tar ni enklast reda på genom att göra en energikartläggning. Mer info om energikartläggningar och konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Nattvandring

Gör en ”nattvandring”. I många företag har det visat sig värdefullt att undersöka vad som är igång utanför arbetstid. Ni kan upptäcka maskiner som går på tomgång, tända utrymmen, datorer som står påslagna eller kompressorer till tryckluft som går dygnet runt eller fläktar och pumpar som går för fullt, osv.

Energistatistik

I många fall behövs bättre uppdelad energistatistik på olika system eller byggnader för att ni ska få tillräckligt med underlag. Då kan ett antal extra energimätare behöva installeras. Konsulten som genomför energikartläggningen kan ge förslag på vilka mätare som behövs. Mer info om mätning samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Upphandling av energiåtgärder

Upphandling av energiåtgärder kan göras uppdelat eller i paket. NI bör även fundera på om ni kan och vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Gå till Projektledare energiprojekt. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Driftoptimering

En korrekt skötsel och drift av stödprocesserna kan spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Oavsett om ni sköter driften själva eller upphandlar den tjänsten bör driftpersonalen ha energikompetens. Mer info och konsulter inom drift- och underhåll hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering i industrin

Nedanstående är en lista på de åtgärder som normalt är lönsamma och smarta att genomföra. Denna lista baseras främst på en sammanställning av många genomförda energikartläggningar i industrin. Åtgärderna har ingen inbördes rangordning.

 • Förbättrat klimatskal och värmesystem

 • Effektivare ventilationssystem (behovsstyrning/byte/återvinning)

 • Utnyttja spillvärme från processerna

 • Energieffektiv belysning och modern styrning

 • Tryckluftsystem (tryck, täta, varvtal, effektivare kompressorer)

 • Byte och behovsstyrning av elmotorer, pumpar, fläktar

 • Effektivare lokalkyla

 • Installation av styr- och övervakningssystem för byggnad
 • Effektivare ångsystem 

 • Effektivare automations- och transmissionslösningar

Vägledning för att handla upp åtgärder

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen på din fastighet, i din byggnad och i dina stödprocesser. Du har också redan fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning eller på annat sätt. Syftet är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna. Vägledningen är i huvudsak gjord för dig som inte gör upphandlingar så ofta och inte har egna förfrågningsmallar. 

Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se gärna vår ordlista!

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupp Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar i lokalfastigheter. Mera information här.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du exempelvis via:

 • www.eef.se under ”Hitta företag”
 • andra lokala/regionala industriföretag med liknande verksamhet/lokaler
 • lokala/regionala fastighetsbolag med liknande lokaler
 • era lokala nätverk

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav.

Efterfråga gärna ABT redan i offertförfrågan (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget).

Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna nedan:

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun (om ni är litet eller medelstort företag) eller fråga om ert lokala energikontor kan hjälpa till. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering använd gärna EEF’s anbudsutvärdering.

5. Skriv kontrakt

Ett kontrakt (avtal) skrivs sedan med den leverantör ni har valt. Var noga med att hänvisa till ABT i kontraktet (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget). Du kan också använda ett standardkontrakt, det är en extra säkerhet för er om det skulle uppstå frågor i projektet, använd vår gärna vår mall för detta. Mera information här.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöva ske under projektets gång. Se till att samtliga beslut om ändringar, eller annat ni kommer överens om med entreprenören även görs i skrift, till exempel i ett mail. Tydliggör då också om någon kostnad eller något avdrag utgår.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.