Kontorshyresgäst

Vet du vad energin används till på ert kontor och hur stora el- och värmekostnaderna är? Har du koll på hur personalen upplever inomhusmiljön? Genom att göra en enkel energiöversyn kan ni identifiera lönsamma åtgärder och få hjälp att förbättra belysningen, ventilationen och temperaturen på kontoret.

 

Låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader för energi. Mer info här!

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme eller inte. Mer info här!

Innemiljön blir alltid bättre om åtgärderna utförs rätt.

Ni blir mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi.

Energieffektivisering är ofta en del i företags miljöarbete och det blir allt viktigare att kunna visa på konkreta åtgärder till kunder. Fler och fler fastighetsägare erbjuder miljöcertifierade fastigheter och gröna hyresavtal.

Hur kan ni gå tillväga?

Ett steg i taget

Man behöver inte vara expert för att börja. Ni tar ett steg i taget och genomför successivt alltmer genomgripande åtgärder. Hur är det till exempel med belysningen på just ditt kontor? Om den har tio eller fler år på nacken kan stora besparingar nås genom utbyte. Vanligt är att man stirrar sig blind på vad en apparat kostar i inköp utan att tänka på att den kanske är dyr i drift och på så vis i längden kostar mer än vad exempelvis en dyrare skrivare eller kopiator hade gjort. Ventilation är nödvändig för ett bra arbetsklimat, men om den inte är injus­terad kan den använda onödigt mycket el.

Dialog - grönt hyresavtal

Både fastighetsägare/hyresvärd och hyresgäster påverkar den totala energianvändningen. Oftast har fastighetsägaren rådighet över ventilationssystem och belysning i allmänna utrymmen, medan det är hyresgästen som står för belysning vid arbetsplatserna. Utan en bra dialog mellan hyresgäst och fastighetsägare är risken stor att många möjligheter till besparingar hamnar mellan stolarna. Om det är hyresgästens eller fastighetsägarens ansvar att genomföra beror på vilken åtgärd det är och varierar från fall till fall. Starta en dialog med hyresvärden/fastighetsägaren om energifrågor. Se till att energi finns på dagordningen vid avstämningar med hyresvärden. Ofta finns åtgärder som både kan förbättra inomhusmiljön och minska energianvändningen. Diskutera om hyresavtalet kan omformas till ett  ”Grönt hyresavtal”.

Energikartläggning

Gör en översyn, en enkel energikartläggning, av den energianvändning som ni har rådighet över. Gör samtidigt en översyn av inomhusmiljön och hur personalen trivs i lokalerna. Fastighetsägaren har ansvar för att energideklarera fastigheten, men där ingår inte energi till er verksamhet. Mera info om energikartläggningar och konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Projektering

En tydligare beskrivning och specifikation kan behöva göras innan man går vidare med ett större åtgärdsförslag. Då beräknas och dimensioneras hur åtgärden ska genomföras (en projektering). Projekteringen kan utföras av en konsult eller av entreprenören som ni anlitar för att genomföra åtgärden. Konsulter som kan hjälpa till med projektering hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering

Nedanstående är en lista på de åtgärder som normalt är lönsamma. Åtgärderna har ingen inbördes rangordning men det kan ha betydelse i vilken ordning åtgärder genomförs och de kan påverka åtgärder som hyresvärden planerar. Åtgärder bör därför göras i samråd.

  • Uppmuntra och informera personalen om energifrågor
  • Översyn och förbättring av solskydd.
  • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning.
  • Byte till energieffektiv kontorsutrustning.

Vägledning för kontorshyresgäst

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen i den lokal du hyr och har fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning, en elkartläggning eller på annat sätt. Vad du kan göra som lokalhyresgäst skiljer sig mycket åt beroende på vilken verksamhet du bedriver, hur ditt hyresavtal ser ut, vem som betalar för energin, längd på hyreskontrakt mm. Att dela på energieffektiviseringens kostnader och vinster med hyresvärden är en bra metod. Upprätta gärna även ett ”Grönt hyresavtal” tillsammans för att skapa engagemang och aktivitet hos både dig som hyresgäst och hyresvärden i syfte att höja lokalens miljöprestanda. Mera info hittar du hos organisationen Fastighetsägarna här (på  http://www.fastdok.se/vara-kontrakt/lokal/ ).

Syftet med denna vägledning är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna. Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se bilaga Ordlista.

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupp Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar. Mera information här.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du exempelvis via:

  • www.eef.se under ”Hitta företag”
  • din hyresvärd
  • lokala företagsnätverk
  • din branschförening

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från gärna tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna AnbudsförfråganTeknisk beskrivning och Formulär till anbud.

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun (om ni är litet eller medelstort företag) eller fråga om ert lokala energikontor kan hjälpa till, se http://energikontorensverige.se/regionala-kontor/ . Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering, se bilaga Anbudsutvärdering.

5. Skriv kontrakt

Var noga med att upprätta ett kontrakt/avtal med den leverantör ni har valt. Ett standardkontrakt som hänvisar till branschpraxis är en säkerhet för er om det skulle uppstå frågor/tvister i projektet. Mera information här.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöver ske under projektets gång.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.