Lokalfastighetsägare

Vill du som fastighetsägare se bättre siffror på energiräkningen? Planerar ni att göra en energikartläggning? Vill ni ta nästa steg? Eller är ni fundersamma över om det verkligen spelar någon roll att energieffektivisera när ni bara har förnybar energi? Har ni kört fast och tror att ni redan har gjort allt?

 

Stilla era funderingar och låt EEF guida er på vägen till en energi- och klimatsmartare verksamhet.

Fördelar med att energieffektivisera

Lönsamma åtgärder ger er lägre kostnader från dag 1 och ännu lägre kostnader när investeringen är betald. Mer info här!

Lägre driftkostnader ger bättre ekonomi vilket kan ge en högre värdering av fastigheten

All energibesparing reducerar miljö- och klimatbelastningen, oavsett om ni köper miljömärkt el eller bra fjärrvärme. Mer info här!

Bättre inomhusmiljö om åtgärderna utförs rätt.

Ni blir mindre känsliga för framtida prishöjningar på energi.

Ni blir mindre känsliga vid avbrott i energileveranserna, även om dessa normalt fungerar bra.

Fler och fler hyresgäster efterfrågar miljöcertifierade fastigheter och gröna hyresavtal.

Hur kan ni gå tillväga?

Energikartläggning

Grunden är alltid att veta dagens läge avseende förbrukning samt vilka åtgärder som är möjliga och lönsamma. Här bör ni genomföra en energikartläggning. Har ni redan en relativt nyligen utförd energideklaration med för er anpassade energisparåtgärder kan den fungera som underlag. Mer info om energikartläggningar och konsulter som genomför dessa hittar ni här.

Energistatistik

I många fall behövs även bättre uppdelad energistatistik på olika system, olika byggnader eller annat. Då kan ett antal extra energimätare behöva installeras. Konsulten som genomför energikartläggningen kan ge förslag på vilka mätare som behövs. Mer info om mätning samt bra leverantörer/installatörer hittar ni här.

Beteendeförändringar gör skillnad

Ett energieffektivt beteende hos hyresgäster är också viktigt för att reducera energianvändningen. Ett så kallat ”Grönt hyresavtal” kan öka hyresgästernas incitament. Det är även viktigt att ha med energianvändning och inomhusmiljö på dagordningen vid hyresgästmöten

Teknisk förvaltning

En korrekt skötsel och drift av de tekniska systemen kan spara mycket energi, utan att några större investeringar behöver göras. Oavsett om ni förvaltar själva eller upphandlar den tjänsten bör driftpersonalen ha energikompetens. Mer info, förslag till kompletterande avtal samt bra tekniska förvaltare med energikompetens hittar du här.

Underhållsplan

Åtgärder bör planeras in i en energi- eller underhållsplan. Om ni vill få hjälp med att upprätta eller revidera dessa dokument finns konsulter inom området.

Arkitektoniska aspekter

Om byggnaden har höga arkitektoniska värden eller om ni själva har krav på utformningen kan ni anlita en arkitekt som är inriktad på energiåtgärder som ger tips vid utformningen av till exempel fönster eller andra känsliga delar. Arkitekter med energikunskap hittar ni här.

Upphandling av åtgärder

Upphandling av åtgärder kan göras uppdelat eller i paket. Ni bör även fundera på om kan ni vill projektleda arbetet själva eller handla upp en energiprojektledare som bevakar era intressen och driver projektet. Energiprojektledaren kan även hjälpa er att genomföra upphandlingen. Mera info om energiprojektledare hittar ni här. Vill ni handla upp ett paket med åtgärder med besparingsgaranti hittar ni leverantörer här.

Projektering

Åtgärder i energikartläggningen är (ofta) översiktligt beskrivna. En tydligare beskrivning och specifikation kan behöva göras innan ni kan gå vidare (en projektering). Då beräknas och dimensioneras hur respektive åtgärd ska genomföras. Projekteringen kan utföras av en konsult eller av entreprenören som ni anlitar. Det är viktig att ni ställer krav på funktion och energi i detta skede. Konsulter som kan hjälpa till med projektering hittar ni här.

Topplista för energieffektivisering

Nedanstående är en lista på de åtgärder som normalt är lönsamma. Åtgärderna har ingen inbördes rangordning men det kan ha betydelse i vilken ordning åtgärder genomförs. Till exempel bör isoleringsåtgärder och förbättring av fönster bör göras innan åtgärder på de tekniska systemen.

 • Utbildning av driftpersonal.
 • Isolering av vindsbjälklaget.
 • Byte eller förbättring av fönster (med detta avses att befintliga fönster behålls med att en extra ruta eller energifilm monteras)
 • Översyn och förbättring av solskydd.
 • Översyn och förbättring av kylanläggning.
 • Utbyte dåliga termostatventiler och injustering värmesystemet.
 • Byte till energieffektiv belysning och modern styrning.
 • Energieffektivare ventilationssystem. Här finns många olika vägar att gå beroende på hur befintligt system är utformat och byggnadens möjligheter.
 • Byte till energieffektiva pumpar och styrning av dessa.
 • Installation av styr- och övervakningssystem.

Vägledning för att handla upp åtgärder

Den här vägledningen riktar sig till dig som vill effektivisera energianvändningen i den lokal du hyr och har fått förslag på åtgärder antingen i en energikartläggning, en elkartläggning eller på annat sätt. Vad du kan göra som lokalhyresgäst skiljer sig mycket åt beroende på vilken verksamhet du bedriver, hur ditt hyresavtal ser ut, vem som betalar för energin, längd på hyreskontrakt mm. Att dela på energieffektiviseringens kostnader och vinster med hyresvärden är en bra metod. Upprätta gärna även ett ”Grönt hyresavtal” tillsammans för att skapa engagemang och aktivitet hos både dig som hyresgäst och hyresvärden i syfte att höja lokalens miljöprestanda. Mera info hittar du hos organisationen Fastighetsägarna här (på  http://www.fastdok.se/vara-kontrakt/lokal/ ).

Syftet med denna vägledning är att ge råd om hur du ska beställa och genomföra åtgärderna. Vägledningen hjälper dig att hitta leverantörer, ställa krav och handla upp åtgärderna. Avseende upphandling finns en hel del ord som inte är självklara för alla. Vid behov, se bilaga Ordlista.

1. Ställa energikrav

Energimyndighetens beställargrupp Belok (lokaler) har tagit fram lämpliga kravnivåer för installationer och byggnadsdelar. Mera information här.

2. Hitta leverantörer

Leverantörer (installatörer/entreprenörer) hittar du exempelvis via:

 • www.eef.se under ”Hitta företag”
 • lokala företagsnätverk
 • din branschförening

3. Ta in anbud

Ta in anbud (offerter) från gärna tre företag för att få konkurrens och kunna se vilket utbud som finns. I förfrågan till företagen specificeras era krav. Efterfråga gärna ABT redan i offertförfrågan (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget).

Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare upphandling, se bilagorna AnbudsförfråganTeknisk beskrivning och Formulär till anbud.

4. Utvärdera anbud

Anbuden utvärderas efter de krav ni ställt. Här kan ni ta hjälp av energi- och klimatrådgivaren i er kommun (om ni är litet eller medelstort företag) eller fråga om ert lokala energikontor kan hjälpa till. Om det är ett större projekt eller om ni av andra skäl vill göra en noggrannare utvärdering, se bilaga Anbudsutvärdering.

5. Skriv kontrakt

Ett kontrakt (avtal) skrivs sedan med den leverantör ni har valt. Var noga med att hänvisa till ABT i kontraktet (detta för att klargöra för båda parter vad som ingår i uppdraget). Du kan också använda ett standardkontrakt, det är en extra säkerhet för er om det skulle uppstå frågor i projektet, använd vår gärna vår mall för detta. Mera information här.

6. Stäm av under genomförandet

Under genomförandet ska ni vara tillgängliga för att svara på frågor samt fatta beslut om ändringar som kan behöva ske under projektets gång. Se till att samtliga beslut om ändringar, eller annat ni kommer överens om med entreprenören även görs i skrift, till exempel i ett mail. Tydliggör då också om någon kostnad eller något avdrag utgår.

7. Slutbesiktning

Gör en slutbesiktning när åtgärden är genomförd. Det görs av en besiktningsansvarig som ni eller leverantören har utsett. Besiktningsansvarige ska kontrollera att det som utförts uppfyller avtalet mellan dig och leverantören. Fel eller brister som kan lastas leverantören ska åtgärdas av denne snarast möjligt utan kostnad. Du och entreprenören bör vara med på slutbesiktningen. Där bestäms också tidpunkt för garantibesiktningen.

Har du någon fråga du vill få besvarad?

Ställ fråga här
Ooops!
Verkar som något gick fel. Försök igen!
Tack!
Vi hör av oss snart, en kopia på meddelandet skickades till den angivna e-posten.